IT og Programmeringspraksis
ICT and Programming practice
 

from ODIM ABAS AS to  Rolls-Royce Marine

 
Desember 08 - Januar 15 
Jeg startet i ODIM ABAS AS som fusjonerte med ODIM AS. Etter det ble ODIM AS kjøpt av Rolls-Royce Marine AS.

VBA programmering i Access og Excel. Blant prosjektene jeg laget jeg en database i Access for håndtering av artkler med lang leveringstid (long lead items), og utviklet en prototype av en kran konfigurator, basert på C# og MS SQL.
Skriving av IT dokumentasjon og brukerveiledninger.

Håndterte og designet  Word malen som ble brukt av IT avdelinge.

Data kontroll og on-site super bruker, med enkel støtte for Microsoft Axapta .   

December 08 - January 15
I started in ODIM ABAS AS that merged with ODIM AS. Then ODIM AS was purchased by Rolls-Royce Marine AS.

Programming with VBA in Access and Excel. Among the project I made a database in Access for the handling of long lead items and developed a prototype of a crane product configurator, based on C# and MS SQL.
Writing ICT documentation and user guides.

Managed and designed the Word templates in use by the ICT department.

Data control and was the on-site superuser and simple support for Microsoft Axapta.

 

Molde University College

 

Januar 11 - Juni 11

Som hjelpelæter utførte jeg forelesninger og assisterte studentene i samarbeid med professoren.

    Vi lærte dem hva som inngår i en ERP data struktur og hvordan man designdem.

Vi implementerte disse strukturene i Microsoft Excel, Access og i ordinære ERPløsninger.

Målet var å vise studentene hva ERP data er, dens struktur og kompleksitet, og få frem forelder og bakderler med disse verktøyene.

January 11 - June 11

As a tutor, I performed teaching and assisting students in a cooperation with the professor.

We taught the students what goes into ERP data structure and how to design them.

We implemented these structures in Microsoft Excel, Access and in mainstream ERP solution.

The goal was to show the students what ERP data is, its structure and complexities, and show the pros and cons of these tools.

 

Eass Production Partner

 
November 07 -Feberuar 08
Utviklet et ordre håndteringssystem i Microsoft Excel. Krav til systemet var at ordrene ble lagret i separate Excel filer som brukerene kunne håndtere og utvikle malen videre, mens en Excel hoved fil samlet en liste med informasjon fra alle ordrefilene, og gjorde tilgjengelis noen ekstra styringsfuksjoner.
November 07 - February 08
Developed an order management system in Microsoft Excel. The system requirements were that the orders were in separate Excel files that the users could manage and develop the template, while a master Excel file collected a list of information from all the order files and additional management functionality.
 

Aker Kvæner Elektro, Ormen Lange

 
Januar 07 - Juni 07
De brukte en pivot tabell i Excel for å holdre rede på ingeniørenes arbeidsoppgaver under en arbeidsperiode. Rådataene ble lastet ned i en Excel fil i størrelsesorenen 100 til 200 MB. Jobben med å sette opp denne pivot tabelle ble utført manuell og tok over en time hver dag.
Jeg ble med i utviklingen av et regneark med VBA for å automatisere denne jobben. Etter automatiseringen med VBA ble denne jobben utført på 15 minutter.
January 07 - June 07
They used a pivot table in Excel to keep track of the engineers' tasks during a work period. The raw data were downloaded in an Excel file in around 100 to 200 MB. The job of setting up this pivot table was performed manually and took over an hour each day.
I was involved in developing a spreadsheet with VBA to automate this job. After automation with VBA, this job done in 15 minutes.
 

Minerva Sikkerhet AS

 
Juni 05 - Desember 05
I praksisplass hos Minerva Sikkerhet AS, jobbet jeg med tilpassing av Plone (CMS), programmering i VB .Net og, C#. Laget et internt program for å registrere og sende bestillinger, og et Java internt program for registrering av data.
June 05 - December 05
In my internship with Minerva Sikkerhet AS, I worked with customize of Plone (CMS), programmering in VB .Net and in C#. Making an internal program for recording and sending orders, and an internal Java program for recording data.